News & Event

News!!! บริษัท เพอร์เฟค พาร์ท โพร์ไวเดอร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อย

:::: วันที่ 8 ตุลาคม 2556   สภากาชาดไทย ::::

 นางอาภาพัชร์ ลิ้มลักษณา กรรมการบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ Maxp - Germ Killer สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ดูแลความสะอาดด้านเชื้อโรค บริเวณห้องเจาะเลือด สำนักต่างๆ ของศูนย์ฯ และรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมี นางสาวกฤศธร องค์ติลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ


:::: วันที่ 30 เมษายน 2556   กรมยุทธการทหาร ::::

คุณอาภาพัชร์ ลิ้มลักษณา กรรมการบริษัทฯ ได้เข้ามอบผลิตภัณฑ์ Maxp - Germ Killer ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร (ศสภ.ยก.ทหาร) โดยพลตรีประสพชัย กงบุราณ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอมอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของส่วนสำนักงานและห้องน้ำของทางศูนย์ฯ ให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรค 


:::: วันที่ 22 มิถุนายน 2555   โรงพยาบาลสงฆ์ ::::

คุณอาภาพัชร์ ลิ้มลักษณา กรรมการบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ Maxp - Germ Killer ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ภายในส่วนงานต่างๆ ของโรงพยาบาล


Ransit Home, บ้านเด็กอ่อนรังสิต, Germ Killer, Maxp Germ Killer

:::: วันที่ 22 ธันวาคม 2554   สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ::::

คุณอาภาพัชร์ ลิ้มลักษณา กรรมการบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ Maxp - Germ Killer ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค และฟื้นฟูสภาพของสถานสงเคราะห์ฯ ให้กลับมาสู่สภาวะปกติ ภายหลังจากน้ำท่วม