ประวัติบริษัท


บริษัท เพอร์เฟค พาร์ท โพร์ไวเดอร์ จำกัด (PPP) เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2546 โดยคณะผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด และบำรุงรักษา ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งได้ขยายงานเพิ่มจากองค์กรเดิมที่ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เพื่อเป็นการขยายกิจการให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ.


วิสัยทัศน์ (Vision)


“PPP มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการค้าและผู้ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ปัญหาด้วยเคมีภัณฑ์ อย่างคุ้มค่าโดยมีการเติบโตที่ยั่งยืน และคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เราเน้นการทำธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่หวังผลกำไรสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น เน้นการเติบโตพร้อมกันไปกับลูกค้า”


พันธกิจ (Mission)


“ดำรงสถานะเป็นผู้จำหน่าย ผู้ให้คำปรึกษา และผู้นำเสนอที่เอื้อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการของคู่ค้าและลูกค้า ขยายขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ในฐานะผู้จัดจำหน่าย เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน”